O nás

Nezisková organizácia RUŽOVÁ ZÁHRADA vznikla 15.7.2008. Po preskúmaní návrhu zakladateľov Eleny BENKOVSKEJ a PhDr. Zuzany GABRIŠOVEJ KOŠECOVEJ bola zaregistrovaná Obvodným úradom v Bratislave odborom všeobecnej vnútornej správy, Staromestská 6, 814 40 Bratislava podľa § 11 ods. 1  zákona NR SR č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby pod č. OVVS-22861/259/2008-NO.

   

Nezisková organizácia svoju činnosť upriamila na poskytovanie sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu, alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, konkrétne poskytovanie opatrovateľskej služby a poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva na základe akreditácie MPSVaR SR. Na základe registrácie nezisková organizácia poskytuje služby klientom na území Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja. Organizácia má 117 zamestnancov a pracuje v 22 obciach Bratislavského a v 3 obciach Trnavského kraja.

 

Zazmluvnené obce Bratislavského samosprávneho kraja      

Kráľova pri Senci, Kostolná pri Dunaji, Hrubá Borša, Igram, Kaplna, Čataj, Veľký Biel, Dunajská Lužná, Ivanka pri Dunaji, Nová Dedinka, Tomášov, Most pri Bratislave, Reca, Boldog, Hrubý Šúr, Miloslavov, Zálesie, Rovinka, Malinovo, Ivanka pri Dunaji, Bernolákovo, Tureň, Chorvátsky Grob.

 

Zazmluvnené obce Trnavského samosprávneho kraja

Jánovce, Veľký Grob, Pusté Úľany

 

Na základe rozsiahlej práce v teréne s klientmi sociálnej práce, ktorí pomoc potrebujú v dôsledku zhoršenia zdravotného stavu  sme dospeli k rozhodnutiu rozšíriť oblasť pôsobenia neziskovej organizácie aj o poskytovanie zdravotníckej starostlivosti formou ADOS (Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti).

Navštívte našu organizáciu, určite nebudete čas, ktorý u nás strávite, pokladať za zbytočný.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.