ADOS

Máte problém, čo s chorým členom rodiny? Chcete si skrátiť pobyt v nemocnici na najnevyhnutnejšiu dobu? Obráťte sa na agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS – RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o. Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti je tu pre Vašu potrebu a môže Vám pomôcť pri Vašej chorobe, alebo pri ošetrovaní Vášho rodinného príslušníka. Cieľom domácej ošetrovateľskej starostlivosti je poskytnúť osobe komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť metódou ošetrovateľského procesu zameranú na zlepšenie kvality života, zmiernenie jeho utrpenia a doliečenie po ústavnej zdravotnej starostlivosti. Starostlivosť poskytujeme v meste Senec a okolitých obciach. K základným výkonom v rámci domáceho ošetrovania patrí: ošetrovanie rán, preležanín, vredov predkolenia, ošetrovanie stómií, podávanie injekcií, podávanie infúzií a starostlivosť o centrálny venózny katéter alebo venóznu linku, starostlivosť o epidurálny katéter, starostlivosť o sondu a výživa pacienta sondou, starostlivosť o ezotracheálnu, nasotracheálnu a tracheostomickú kanylu, cievkovanie (len ženy), starostlivosť o močový katéter . Okrem nich sa v rámci komplexnej starostlivosti poskytuje aj prevencia vzniku preležanín, polohovanie pacienta, meranie krvného tlaku, pulzu, teploty nácvik podávania inzulínu, výplach oka, ošetrenie ústnej dutiny u onkologického pacienta, celotelový liečebný zábal, odbery krvi, moču, výtery hrdla, očistná alebo liečebná klyzma, odborný nácvik potrebných výkonov pri starostlivosti o chorého doma. Ošetrovanie vykonávajú sestry denne alebo niekoľkokrát do týždňa počas návštevnej služby u pacientov.

Cenník ADOS

Cenník ošetrovateľských výkonov

 

Doprava k pacientovi motorovým vozidlom

0,28 €/km

Návšteva v pracovných dňoch, účtuje sa pri každej návšteve

 

2 €

Návšteva v dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja

 

6€

Celkový kúpeľ na lôžku u ležiaceho pacienta

4€

Výmena permanentného katétra u ženy

4€

Cievkovanie ženy

4€

Odber sterov na kultiváciu

2€

Očistná klyzma

4€

Odmeranie krvného tlaku, pulzu a telesnej teploty, saturácie hemoglobínu kyslíkom

 

2€

Aplikácia liečiva i. m., s. c.

2€

Aplikácia liečiva i.v.

4€

Podanie a sledovanie infúzie do 250 ml

10€

Podanie a sledovanie infúzie nad 250 ml

12€

Ošetrenie 1 dekubitu

4€

Ošetrenie 1 vredu predkolenia

3€

Ošetrenie stómie s výmenou zberného vrecka

4€

Preväz 1 rany (jednoduchá rana)

2€

Preväz 1 rany (zložitá rana)

4€

Ošetrovateľská rehabilitácia do 30 minút

4€

Odber krvi vene punkciou (1 kontajner)

7€

Odber kapilárnej krvi, zmeranie glykémie glukomerom

 

2€

Doprava biologického materiálu do laboratória

3€

Odsávanie pacienta

4€

Vyšetrenie moču indikátorovým médiom

2€

Úprava postele 1x

2€

Starostlivosť o ústnu dutinu

2€

Podávanie kyslíka

4€

Príjem pacienta (klienta) do ADOS a odobratie sesterskej anam.

 

2,7€

Poučenie príbuzných, alebo členov komunity

1,4€

Vypracovanie plánu komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti

 

5,2€

Priebežne hodnotenie KOS a zmena plánu OS

1,9€

Vyhodnotenie KOS a záverečná správa

3,9€

Odborný nácvik potr. výkonov pri ošetrovaní chorého v domácnosti

 

3,3€

Ošetrovateľská hygiena - celková kúpeľ na lôžku

3,5€

Starostlivosť o kaválny katéter a intravenóznu kanylu

 

2,3€

Starostlivosť o epidurálny katéter

3,5€

Polohovanie pacienta

2,3€

Starostlivosť o výživu v príslušnej kvalite a kvantite, vypracovanie diétneho režimu, jeden raz pre jedného pacienta

 

 

2,7€

Každá ďalšia zmena v diétnom režime

1€

Výživa bezvládneho pacienta, za jeden výkon

0,8€

Výživa pacienta sondou, za jeden výkon

1,7€

Liečebná klyzma

4,3€

Kontinuálne sledovanie klinického stavu pacienta .- raz za dve hodiny

 

4,6€

Sledovanie diurézy, za každých 12 Hod

0,7€

Výmena stomického setu s následnou toaletou pri stómiách

 

3,4€

Čistenie tracheálnej kanyly

1,1€

Aplikácia neinjekčnej liečby

1,46€

Aplikácia terapeutického celo telového zábalu alebo liečivého zábalu

 

1,7€

Nácvik podávania inzulínu

1,7€

Ošetrovateľská starostlivosť zameraná na prevenciu dekubitov

 

3€

Výplach oka

1,9€

Návšteva pacienta v rizikových skupinách populácie – krízová intervencia

 

2,7€

Podávanie cytostatik do zavedeného katétra

5,8€

Kontrola glykémie glukomerom

1,4€