Opatrovateľská služba

Cieľom domácej opatrovateľskej služby je poskytnúť klientom pomoc pri sebaobslužných úkonoch, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť, zabezpečenie sociálnych aktivít a v prípade potreby nepretržitý dohľad alebo dohľad v určenom čase.

ÚKONY SEBAOBSLUHY, ÚKONY STAROSTLIVOSTI

O DOMÁCNOSŤ A ZÁKLADNÉ SOCIÁLNE AKTIVITYČasť I
Sebaobslužné úkony


a) Hygiena
1. osobná hygiena
- hygienická starostlivosť o jednotlivé časti tela: ruky, tvár, zuby, nechty (holenie, česanie, umývanie, make-up, odličovanie, strihanie nechtov na rukách a na nohách, aplikácia krémov, masti, prípadne medikamentov),

2. celkový kúpeľ
- hygienická starostlivosť o celé telo vo vani, prípadne v sprche s umytím vlasov (celkový kúpeľ sa vykonáva vždy vo vani alebo v sprchovacom kúte),

b) Stravovanie a dodržiavanie pitného režimu
1. porciovanie stravy,
2. obsluha (prinesenie stravy a nápoja na dosah klienta),
3. kŕmenie a pomoc pri pití,
c) Vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva
1. sprievod na toaletu,
2. pomoc pri vyzliekaní, obliekaní,
3. účelná očista po toalete,
4. sprievod z toalety,
5. podanie podložnej misy, močovej fľaše s následným očistením podložnej misy (fľaše),
6. ochrana osobnej a posteľnej bielizne pred znečistením (nasadenie a výmena plienky),
d) Obliekanie, vyzliekanie
1. výber oblečenia (rozpoznanie jeho správneho vrstvenia a farieb),
2. obliekanie, obúvanie,
3. vyzliekanie, vyzúvanie,
e) Mobilita, motorika
1. sprievod pri chôdzi (chôdza po rovine, po schodoch),
2. pomoc pri vstávaní z lôžka, pomoc pri líhaní na lôžko,
3. polohovanie,
4. pomoc pri manipulácii s predmetmi (napríklad pri uchopení lyžičky, zapínaní gombíkov),
5. obsluha a premiestňovanie predmetov dennej potreby.

Časť II
Úkony starostlivosti o svoju domácnosť


a) nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru,
b) príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla,
c) donáška jedla do domu,
d) umytie riadu,
e) bežné upratovanie v domácnosti,
f) obsluha bežných domácich spotrebičov,
g) starostlivosť o bielizeň (pranie, žehlenie),
h) starostlivosť o lôžko,
i) vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby,
j) donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie,
k) ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti (administratívne úkony spojené s vedením domácnosti, napríklad zabezpečenie úhrady platieb).

Časť III
Základné sociálne aktivity


a) sprievod
1. na lekárske vyšetrenie,
2. na vybavenie úradných záležitostí,
3. do školy, zo školy, do zamestnania a zo zamestnania,
4. pri záujmových činnostiach,
b) predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní,
c) tlmočenie
1. pre fyzickú osobu, ktorá je nepočujúca alebo fyzickú osobu, ktorá má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť, najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri návšteve lekára, pri záujmových činnostiach,
2. pre fyzickú osobu, ktorá je hluchoslepá, najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní, pri návšteve lekára, pri záujmových činnostiach.

Časť IV
Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít (ďalej len "dohľad")


a) potreba dohľadu v určenom čase,
b) potreba nepretržitého dohľadu.

Cenník domáca opatrovateľská služba

  • za hodinu poskytovanej služby (07:00-15:00)      /     0,95 € ***    /  8,00 € **
  • za hodinu poskytovanej služby (mimo pracovného času - v týždni )   /  10 €
  • za hodinu poskytovanej služby (sobota,nedeľa,sviatok)   /  10 €

***(cena platí v prípade uzatvorenej zmluvy s spríslušnou obcou, mestom)

**(cena platí v prípade, ak nie je uzatvorená zmluva s spríslušnou obcou, mestom resp. klient je samoplatca)

 

Ekonomicky oprávnené náklady na poskytovanie opatrovateľskej služby od 01.01.2019 činia 7,00EUR/ hod.

Ekonomicky oprávnené náklady na poskytovanie opatrovateľskej služby od 01.01.2020 činia 8,00EUR/ hod.

RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o.

ŠAFÁRIKOVA 28, 903 01 SENEC

 

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY ZA SOCIÁLNU SLUŽBU

- DOMÁCA OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA ZA ROK 2020

Poskytovateľ sociálnej služby:                        RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o., Šafárikova 28, 903 01 Senec

Druh poskytovanej sociálnej služby:                       Domáca opatrovateľská služba

Forma sociálnej služby:                                             Terénna sociálna služba

Počet prijímateľov v roku 2020:                                 104

Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 72 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o sociálnych službách"):

a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a    ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu

686 575,97 EUR

 

b) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a)

231 586,52 EUR

c) tuzemské cestovné náhrady

5 151,89 EUR

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie

0,00 EUR

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov

7 185,64 EUR

f) dopravné

6 453,92 EUR

g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich časti a riešenia havarijných stavov

0,00 EUR

h) nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci

6 380,00 EUR

i) výdavky na služby

25 797,00 EUR

j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu

6 740,03 EUR

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a odpisuje ho ako účtovná jednotka, odpis hmotného majetku, ktorým sú novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané na účely poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach alebo ich technické zhodnotenie, najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci

4 008,00 EUR

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020 spolu:

979 878,97EUR

Počet odpracovaných hodín v roku 2020

122 484,87 EUR

Ekonomicky oprávnené náklady na 1 hod. výkonu opatrovateľskej služby

8,00 EUR