Cenník domáca opatrovateľská služba

 

  • za hodinu poskytovanej služby (07:00-15:00)      /     0,95 € ***    /  8,00 € **
  • za hodinu poskytovanej služby (mimo pracovného času - v týždni )   /  10 €  / podľa personálnych možností
  • za hodinu poskytovanej služby (sobota,nedeľa,sviatok)   /  10 € / podľa personálnych možností

***(cena platí v prípade uzatvorenej zmluvy s spríslušnou obcou, mestom)

**(cena platí v prípade, ak nie je uzatvorená zmluva s spríslušnou obcou, mestom resp. klient je samoplatca)

 

Ekonomicky oprávnené náklady na poskytovanie opatrovateľskej služby od 01.01.2019 činia 7,00EUR/ hod.

Ekonomicky oprávnené náklady na poskytovanie opatrovateľskej služby od 01.01.2020 činia 8,00EUR/ hod.

RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o.

ŠAFÁRIKOVA 28, 903 01 SENEC

 

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY ZA SOCIÁLNU SLUŽBU

- DOMÁCA OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA ZA ROK 2020

Poskytovateľ sociálnej služby:                        RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o., Šafárikova 28, 903 01 Senec

Druh poskytovanej sociálnej služby:                       Domáca opatrovateľská služba

Forma sociálnej služby:                                             Terénna sociálna služba

Počet prijímateľov v roku 2020:                                 104

Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 72 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o sociálnych službách"):

a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a    ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu

686 575,97 EUR

 

b) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a)

231 586,52 EUR

c) tuzemské cestovné náhrady

5 151,89 EUR

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie

0,00 EUR

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov

7 185,64 EUR

f) dopravné

6 453,92 EUR

g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich časti a riešenia havarijných stavov

0,00 EUR

h) nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci

6 380,00 EUR

i) výdavky na služby

25 797,00 EUR

j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu

6 740,03 EUR

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a odpisuje ho ako účtovná jednotka, odpis hmotného majetku, ktorým sú novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané na účely poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach alebo ich technické zhodnotenie, najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci

4 008,00 EUR

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020 spolu:

979 878,97EUR

Počet odpracovaných hodín v roku 2020

122 484,87 EUR

Ekonomicky oprávnené náklady na 1 hod. výkonu opatrovateľskej služby

8,00 EUR