Špecializované sociálne poradenstvo

Poskytovanie špecializovaného poradenstva reflektuje na potrebu seniorov a ŤZP rýchlo a ľahko získavať informácie o možnostiach riešenia problému, ktoré dnešná zložitá spoločnosť ponúka. Možností a spôsobov riešenia problémov je veľmi veľa a vzhľadom na komplikovanú legislatívu a sieť inštitúcií a vzhľadom na mnohé právne či iné normy, nie je pre väčšinu ľudí jednoduché dospieť ku konečnému riešeniu ich problémov, nehovoriac o senioroch či ŤZP. Z toho dôvodu je veľmi prínosné a žiadúce, aby existovala možnosť sprostredkovania všetkých dostupných a relevantných informácií týmto občanom, ktoré by im boli poskytnuté spôsobom pre nich zrozumiteľným a prijateľným. Okrem zabezpečovania adekvátnych informácií je v mnohých prípadoch potrebné poskytnúť aj konkrétnu pomoc pri zabezpečovaní a zariaďovaní konkrétnych úkonov, či už právnych alebo aj iných.

Okrem spomenutých občanov, ktorým je špecializované poradenstvo priamo určené, poskytuje sa taktiež rodinným príslušníkom týchto občanov, nakoľko predstavujú neoddeliteľnú súčasť ich života. Problém, ktorý trápi seniorov či ŤZP sa v neposlednej rade výrazne dotýka aj jeho rodinných príslušníkov, ktorí problémovú situáciu zdieľajú spolu s ním. V niektorých prípadoch problém seniora či ŤZP vyvoláva taktiež nadväzné problémy u týchto rodinných príslušníkov. Často krát nie je možné tieto problémy od seba oddeľovať, situáciu je potrebné vnímať komplexne a v súvislostiach, preto je prirodzené, že sociálny pracovník v záujme správneho pochopenia problému a správneho docielenia riešenia problému pracuje nielen so seniorom či ŤZP samotným, ale aj s jeho rodinou. Poskytovaním špecializovaného poradenstva nielen samotným seniorom či ŤZP ale aj ich rodinným príslušníkom prispeje k efektívnejšiemu a zmysluplnejšiemu poskytovaniu pomoci.

OZNAM

Aktuálne organizácia špecializované sociálne poradenstvo neposkytuje. V budúcnosti sa budeme snažiť získať akreditáciu na odbornú činosť z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.