Podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov - opatrovateľom podľa uvedeného zákona je fyzická osoba, ktorá
a) má úplne stredné odborné vzdelanie získané v študijnom odbore so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti akreditovanom podľa osobitného predpisu, alebo
b) absolvovala akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín.

Kurzy opatrovania sa vykonávajú na základe akreditácie MPSVaR SR.

Opatrovateľskú službu vykonávajú zamestnanci, ktorí majú vzdelanie a dostatočnú prax v opatrovaní seniorov.

Opatrovateľský kurz sa stal nevyhnutnou podmienkou na získanie práce opatrovateľky u nás a taktiež je vyžadovaný aj v zahraničí. Absolvovaním nášho akreditovaného opatrovateľského kurzu získate vedomosti a praktické skúsenosti, ktoré využijete pri svojej práci. Cieľom opatrovateľského kurzu je, aby si uchádzač osvojil poznatky a skúsenosti tak, aby sa dokázal o klienta plnohodnotne postarať a predĺžili tak jeho pobyt v domácom a jemu blízkom prostredí a podporili tak jeho sebestačnosť. Opatrovateľský kurz umožní mužom aj ženám nadobudnúť potrebné vedomosti a zručnosti nevyhnutné na prácu opatrovateľa či opatrovateľky u nás alebo v zahraničí. Kurz Vám umožní vykonávať legálne a plnohodnotne prácu opatrovateľky pre obce, mestá, domovy sociálnych služieb či rodiny doma alebo v zahraničí. Opatrovateľský kurz sa končí zložením kompletnej záverečnej skúšky a vystavením certifikátu.