Ružovej záhrade n. o. bola udelená akreditácia na vykonávanie odbornej činnosti - špecializované sociálne poradenstvo Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, sekcia sociálnej a rodinnej politiky, ako príslušný orgán podľa § 79 ods. 1písm. g) druhého bodu zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o sociálnych službách") na základe § 88, 89, 90 ods. 1, 2 a § 91 ods. 3 zákona o sociálnych službách a podľa § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Miesto vykonávania odbornej činnosti - Šafárikova 28, 903 01 Senec

Cieľovou skupinou špecializovaného sociálneho poradenstva sú:

  • osoby s ťažkým zdravotným postihnutím bez vekového obmedzenia (zdravotné, telesné a duševné postihnutie), ich rodičia a rodinní príslušníci;

Špecializované sociálne poradenstvo je poskytované ako bezplatná samostatná sociálna služba pre občanov Bratislavského samosprávneho kraja, vzhľadom k dostupnosti a charakteru potrieb klientov sociálnej služby s ťažkým zdravotným postihnutím bez vekového obmedzenia, prípadne ich rodinným príslušníkom. Poskytovaním špecializovaného sociálneho poradenstva sa zameriavame na zistenie príčin, charakteru, rozsahu problému a na poskytnutie konkrétnej pomoci.

Informáciami, rozhovorom a inými poradenskými metódami, ktoré využívame pri poskytovaní špecializovaného sociálneho poradenstva, pomáhame klientom pri riešení ich nepriaznivých sociálnych situácií tak, aby mobilizáciou svojich možností a schopností dokázali problémy, ktoré majú riešiť, prípadne, aby predchádzali problémom, ktoré môžu nastať. Zmyslom poradenstva je eliminácia patológie, pomoc klientovi k jeho nezávislosti od iných ľudí, podporovanie jeho osobnostného rastu, zvýšenie kvality života, riešenie potrieb človeka v nepriaznivej sociálnej situácii, jeho duševné a fyzické zdravie, mobilizácia zdravých zdrojov jeho prirodzeného prostredia.

Pri výkone špecializovaného sociálneho poradenstva vždy vychádzame z konkrétnych špecifických potrieb a problémov každého klienta. Klienti, ktorí sa zúčastňujú špecializovaného sociálneho poradenstva v mnohých prípadoch prichádzajú s problémami, s ktorými sú denne konfrontovaní najmä v oblasti sociálnej, ekonomickej, pracovnej, zdravotnej, právnej a pod., ktoré sami a ani s pomocou neformálnych zdrojov pomoci neboli schopní samostatne riešiť.

Realizovaním špeciálneho sociálneho poradenstva sa snažíme zabezpečiť zlepšenie kvality života klienta s ťažkým zdravotným postihnutím, ich rodinám, rodinným príslušníkom, ktorí sa ocitli v krízovej situácii.